ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Jethost παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και διαχείρισης διακομιστών σε παγκόσμιο επίπεδο με έμφαση στην ελληνική επικράτεια. Οι σχέσεις των πελατών με την Jethost διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο πελάτης αποδέχεται κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της Jethost.

Οι όροι που παραθέτονται παρακάτω έχουν νομική ισχύ ιδιωτικού δικαίου και μπαίνουν σε εφαρμογή με την έναρξη ή ανανέωση παροχής υπηρεσιών της Jethost στους πελάτες της. Ο εκάστοτε πελάτης κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Jethost υποδηλώνει ότι έχει λάβει υπόψιν του τους όρους χρήσης και ότι τους έχει κατανοήσει, τους αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς.

  • Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Η Jethost παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων. Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή ή τη δημοσίευση των ιστοσελίδων του. Ο πελάτης δε δικαιούται, να αιτείται από την Jethost την παροχή γνώσεων και υπηρεσιών έτσι ώστε να καταστεί το υλικό του λειτουργικό. Η Jethost δεσμεύεται να προσφέρει τεχνική και γνωστική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει (φιλοξενίας) και όχι για την κατασκευή ή διαχείριση ιστοσελίδων. Εφόσον ο πελάτης έχει ανάγκη από περαιτέρω υποστήριξη, η Jethost ενδέχεται να την παρέχει μέσω του δικτύου συνεργατών της. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Jethost και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει ούτε υποχρεώνει την εταιρεία να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στο μέλλον.

  • Κατάχρηση Πόρων

Ο κάθε server, φιλοξενεί ένα περιορισμένο αριθμό λογαριασμών στους οποίους αναλογεί ένα ποσοστό πόρων χρήσης έτσι ώστε ο διακομιστής να λειτουργεί εύρυθμα και ποιοτικά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πόρων που του παρέχει η Jethost με τέτοιο τρόπο ώστε στο ποσοστό που του αναλογεί να μην θέτει σε κίνδυνο ή υπερφορτώνει τους servers. Πρέπει επίσης να μην καθιστά δυσχερή και ανασφαλή τη χρήση των servers για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που ενδεχομένως να φιλοξενούνται σε αυτόν.
Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει κατάχρηση πόρων με αποτέλεσμα να προκαλεί προβλήματα στους υπόλοιπους λογαριασμούς πελατών που φιλοξενούνται στον ίδιο server, η Jethost διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά τον λογαριασμό του.

  • Αποκλεισμένα Scripts

Τα κάτωθι scripts είναι χαρακτηρισμένα ως παράνομα και για λόγους ασφαλείας είναι αποκλεισμένα από τους servers της Jethost.
Αν εντοπισθούν σε λογαριασμό πελάτη, η Jethost διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αυτόκλητα τα σχετικά αρχεία ή να αποκλείσει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό πελάτη χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

IRC egg drops
Proxy servers
Mail bombers
Anonymous mailers
IP spoofers
Port scanners
Hivemail
Telnet or SSH Access Scripts
nph-proxy
UBB
lstmrge.cgi
phpShell
FormMail.cgi, FormMail.pl

  • Περιεχόμενο Διακομιστών

Η Jethost καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς και ενημερωμένες, εντούτοις, δε δύναται να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των διακομιστών της. Συνεπώς δε μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τη φερεγγυότητα προσώπων ή εταιρειών με τις οποίες ο πελάτης ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες. Η Jethost δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη υποστεί ο πελάτης ή όσοι συναλλάσσονται με αυτόν από πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω των διακομιστών της Jethost.

  • Διαθεσιμότητα Διακομιστών

Η Jethost συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα κέντρα φιλοξενίας διακομιστών τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ ότι καταβάλονται διαρκείς προσπάθειες οι διακομιστές να είναι διαθέσιμοι συνεχώς, ο πελάτης, αντιλαμβάνεται τον αστάθμητο παράγοντα (όπως: αστοχία υλικού ή πτώση τάσης), ο οποίος μπορεί να καταστήσει έναν διακομιστή μη διαθέσιμο σε ανύποπτη χρονική στιγμή. Η Jethost δεν ευθύνεται για τέτοιου είδους βλάβες στους διακομιστές και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της αποκατάστασης, πλην όμως υποχρεούται να είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κέντρο φιλοξενίας με στόχο την εξεύρεση λύσης για την εκ’ νέου διαθεσιμότητα των διακομιστών.

  • Ανανεώσεις Υπηρεσιών

Η ανανέωση όλων των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα, αν ο λογαριασμός του πελάτη διαθέτει επαρκές υπόλοιπο για την πληρωμή τους. Σε περίπτωση που η ημερομηνία πληρωμής παρέλθει, η παρεχόμενη προς τον πελάτη υπηρεσία χαρακτηρίζεται αυτόματα από το σύστημα εκπρόθεσμη και είναι πιθανόν να απενεργοποιηθεί.
Η διαδικασία επανενεργοποίησης της υπηρεσίας είναι εφικτή εντός 30 ημερών το πολύ, για τα προϊόντα Shared Hosting και Reseller Hosting και 5 ημερών για τα προϊόντα VPS και Dedicated Server. Μετά την πάροδο αυτών, η υπηρεσία αναστέλλεται οριστικά και τα αρχεία του πελάτη διαγράφονται από τους servers χωρίς να υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα ανάκτησης τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν διαθέτει κανένα ενεργό προϊόν, ο λογαριασμός που διατηρεί στην Jethost καταργείται.

  • Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου που έχει συνάψει με την Jethost αλλά και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Η αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου μπορεί να γίνει μόνο κατά το διάστημα των πρώτων 15 ημερών παροχής των υπηρεσιών ξεκινώντας από την ημέρα έναρξης του συμβολαίου και αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα Shared Hosting και Reseller Hosting. Στις περιπτώσεις των VPS και Dedicated Server δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα.
Η Jethost εφόσον κρίνει ότι η επιθυμία του πελάτη να διακόψει τη συνεργασία είναι έγκυρη, δεσμεύεται να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Δεν είναι υποχρεωμένη όμως να επιστρέψει οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο έχει κάνει ο πελάτης όπως για αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου, στατικής IP, SSL, πρόσθετες υπηρεσίες, εγκατάσταση και προμήθειες τρίτων. Οποιαδήποτε αθέτηση όρων του συμβολαίου κατά το διάστημα των 15 ημερών από την μεριά του πελάτη, δίνει στην Jethost το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων.

  • Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι όροι χρήσης που θέτει η Jethost συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες. Η κατανόηση, αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους χρήσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και δρομολόγηση οποιασδήποτε συνεργασίας του πελάτη με τη Jethost. Η αποδοχή των όρων χρήσης από τον πελάτη δηλώνεται και πιστοποιείται κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του στην ιστοσελίδα της Jethost, με την επιλογή ειδικού πεδίου (tick button), το οποίο έχει ισχύ υπογραφής.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της Jethost, συναινείτε με τη χρήση των cookies.