CLOSE

Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα (https://jethost.gr) στο εξής “Εταιρεία“, είναι μια διαδικτυακή πύλη που μεσώ αυτής θα βρείτε ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδικτύου όπως, κατοχύρωση και διαχείριση domain names, πρωτοκόλλων ασφαλείας (ssl/https), φιλοξενίας ιστοσελίδων καθώς και μισθώσεις διακομιστών.

Οι όροι και προϋποθέσεις που παραθέτονται παρακάτω έχουν νομική ισχύ ιδιωτικού δικαίου και μπαίνουν σε εφαρμογή με την έναρξη ή ανανέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους χρήστες/επισκέπτες που στο εξής θα αναφέρονται ως “Πελάτης“.

Ο εκάστοτε πελάτης κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψιν του τους όρους χρήσης και ότι τους έχει κατανοήσει, τους αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς.

 

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η περιήγηση στην ιστοσελίδα, οφείλετε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις των υπηρεσιών μας.

Γενικοί οροί για τις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Αφορά όλες τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server.

Η εταιρεία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την εγκατάσταση, κατασκευή ή τη δημοσίευση των ιστοσελίδων του.

Ο πελάτης δε δικαιούται να αιτείται από την εταιρεία την παροχή γνώσεων και υπηρεσιών έτσι ώστε να καταστεί το υλικό του λειτουργικό. Η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει τεχνική και γνωστική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει (φιλοξενίας) και όχι για την εγκατάσταση, κατασκευή ή διαχείριση ιστοσελίδων.

Αν και εφόσον ο πελάτης έχει ανάγκη από περαιτέρω υπηρεσίες, η εταιρεία ενδέχεται να την παρέχει μέσω του δικτύου συνεργατών της, με πιθανότητα επιβάρυνσης το οποίο προκύπτει κατ’ εκτίμηση του προς υλοποίηση έργου.

Αποποίηση ευθυνών

Αφορά όλες τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server.

Για τις υπηρεσίες: shared hosting & reseller hosting, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε τυχόν ζημιά η οποία θα προκληθεί στην εκάστοτε ιστοσελίδα από υπαιτιότητα του πελάτη, λόγω ανενημέρωτου λογισμικού και επεκτάσεων, ftp, emails, παραβιάσεων (hacking) και γενικώς ιστοσελίδων που δεν ακολουθούν ορθή πολιτική συντήρησης και ασφαλής χρήσης.

Οι υπηρεσίες: virtual private server & dedicated server είναι αποκλειστικά αυτοδιαχειριζόμενες και ο πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για όλες τις διεργασίες, την ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός server, εκτός από τις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει αναλάβει την πλήρη διαχείριση στον διακομιστή για λογαριασμό του πελάτη.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν λογοδοτεί για αστοχίες των διακομιστών, πτώσεις δικτύου ή απώλεια δεδομένων και σε καμία περίπτωση δεν έχει ευθύνη για την πιθανή απώλεια εσόδων που μπορεί να υποστεί ο εκάστοτε πελάτης.

Εγγύηση uptime διακομιστών

Αναφορα για όλες τις υπηρεσίες (shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps, dedicated server)

Η εταιρία μέσα από το δίκτυο συνεργατών της, εγγυάται uptime 99,99%

Η εταιρία μέσα από το δίκτυο συνεργατών της, εγγυάται uptime 99,99%

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε ή όλες τις παραπάνω πολιτικές, οδηγίες και αποποίηση ευθυνών χωρίς ειδοποίηση.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αυξήσουμε οποιαδήποτε τιμολόγηση και να προβούμε σε αλλαγές στα σχέδια του λογαριασμού μας χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν θα αυξήσουμε τα ενεργά προγράμματα που πελάτες ήδη διατηρούν χωρίς εύλογη αιτιολόγηση και θα δοθεί προειδοποίηση 30 ημερών για όλες αυτές τις αυξήσεις των τιμών.

Κατάχρηση Πόρων

Αφορά τις υπηρεσίες: shared hosting & reseller hosting.

Ο κάθε διακομιστής, φιλοξενεί ένα περιορισμένο αριθμό λογαριασμών στους οποίους αναλογεί ένα ποσοστό πόρων χρήσης έτσι ώστε ο διακομιστής να λειτουργεί εύρυθμα και ποιοτικά.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πόρων (CPU & RAM) που του παρέχει η εταιρεία με τέτοιο τρόπο ώστε στο ποσοστό που του αναλογεί να μην θέτει σε κίνδυνο ή υπερφορτώνει τους διακομιστές. Πρέπει επίσης να μην καθιστά δυσχερή και ανασφαλή τη χρήση των διακομιστών για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που ενδεχομένως να φιλοξενούνται σε αυτόν.

Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει κατάχρηση πόρων με αποτέλεσμα να προκαλεί προβλήματα στους υπόλοιπους λογαριασμούς πελατών που φιλοξενούνται στον ίδιο διακομιστή, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή και οριστικά τον λογαριασμό του πελάτη για να προστατέψει τον διακομιστή και τους υπόλοιπους πελάτες, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Κατάχρηση μισθωμένων διακομιστών

Αφορά τις υπηρεσίες: virtual private server & dedicated server.

Η μίσθωση ενός διακομιστή διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης που θέτει η εταιρεία, τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καμία περίπτωση ο μισθωμένος διακομιστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά η οριστικά την λειτουργία του διακομιστή σε περίπτωση που ο πελάτης τον χρησιμοποιεί παραβατικά, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Αποκλεισμένα Scripts

Αφορά τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server.

Τα κάτωθι scripts είναι χαρακτηρισμένα ως παράνομα και για λόγους ασφαλείας είναι αποκλεισμένα από τους διακομιστές της εταιρείας.
Αν εντοπισθούν σε λογαριασμό πελάτη η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αυτόκλητα τα σχετικά αρχεία ή να αποκλείσει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό πελάτη χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 • BitchX
 • bnc
 • IRC egg drops
 • generic-sniffers
 • ircd
 • psyBNC
 • ptlink
 • Proxy servers
 • Mail bombers
 • Anonymous mailers
 • IP spoofers
 • Port scanners
 • Hivemail
 • Telnet or SSH Access Scripts
 • nph-proxy
 • UBB
 • lstmrge.cgi
 • phpShell
 • FormMail.cgi & FormMail.pl

Δραστηρίοτητες & περιεχόμενο ιστοσελίδων/διακομιστών.

Αφορά τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated hosting.

Η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Εντούτοις, δε δύναται να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των διακομιστών της από τους πελάτες. Συνεπώς, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τη φερεγγυότητα προσώπων ή εταιρειών με τις οποίες ο πελάτης ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες.

Η εταιρεία δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη υποστεί ο επισκέπτης ή όσοι συναλλάσσονται με αυτόν από πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω των διακομιστών της εταιρείας.

Διαθεσιμότητα Διακομιστών

Αφορά όλες τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server

Η εταιρεία συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα κέντρα φιλοξενίας διακομιστών (datacenters) τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ ότι καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες οι διακομιστές να είναι διαθέσιμοι συνεχώς, ο πελάτης, αντιλαμβάνεται τον αστάθμητο παράγοντα (όπως: αστοχία υλικού, πτώση δικτύου ή πτώση τάσης), ο οποίος μπορεί να καταστήσει έναν διακομιστή μη διαθέσιμο σε ανύποπτη χρονική στιγμή. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τέτοιου είδους βλάβες στους διακομιστές, πλην όμως υποχρεούται να είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κέντρο φιλοξενίας με στόχο την εξεύρεση λύσης για την εκ’ νέου διαθεσιμότητα των διακομιστών.

Διανομή διακομιστών & υποστήριξης.

Αφορά όλες τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server.

Όλες οι υπηρεσίες έχουν την εξής διανομή :

 • Shared Hosting => Μετά από την επιβεβαίωση πληρωμής, ενεργοποιείτε άμεσα.
 • Reseller Hosting = > Μετά από την επιβεβαίωση πληρωμής, ενεργοποιείτε εντός μια ώρας.
 • Dedicated Hosting = > Μετά από την επιβεβαίωση πληρωμής, ενεργοποιείτε άμεσα.
 • Virtual Private Server = > Μετά από την επιβεβαίωση πληρωμής, ενεργοποιείτε εντός μια ώρας
 • Dedicated Server = > Μετά από την επιβεβαίωση πληρωμής, η διανομή γίνετε μεταξύ 1-5 εργάσιμων ημερών βάση διαθεσιμότητας.

 

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των παρακάτω τρόπων :

 • Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο (10 πμ. έως 6 μμ. Δευ-Παρ)
 • Επικοινωνήστε μέσω email στο (support[at]jethost.gr – 24/7/365)
 • Επικοινωνηστε μέσα από το σύστημα υποστήριξης πελατών (ticketing – 24/7/365)

Αν διαθέτεται κάποιο πακέτο διαχείρισης server, η είστε στην υπηρεσία Dedicated Hosting, υπάρχει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης που δουλευει 24/7/365

Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε την μέγιστη και ταχύτατη υποστήριξη, η εταιρία μας διαθέτει ακόμα περισσότερα άτομα 24/7/365 που ανταποκρίνονται μέσω του συστήματος ticketing.

Ενθαρρύνουμε πάντοτε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για ταχύτερες και λεπτομερέστερες απαντήσεις.

Οι απαντήσεις δίνονται πάντα με σειρά προτεραιότητας, αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος ανάλογα με το κάθε αίτημα και με το όγκο των αιτημάτων που έχουμε λάβει.

 

Σημειώστε ότι το προσωπικό μας είναι περιορισμένο κατά τη διάρκεια Αργείων και διακοπών.

Έκδοση προτιμολογίων και ανανέωση υπηρεσιών

Αφορά όλες τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server.

Όλα τα ενημερωτικά προτιμολόγια εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα της εταιρείας 7 ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής.

Στις περιπτώσεις τρίμηνης, εξαμηνιαίας και ετήσιας προτιμολόγησης, εκδίδεται 14 ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής.

Η ανανέωση όλων των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα εφόσον ο λογαριασμός του πελάτη διαθέτει επαρκές υπόλοιπο για την πληρωμή τους.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία πληρωμής παρέλθει και η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ανεξόφλητη, χαρακτηρίζεται αυτόματα από το σύστημα εκπρόθεσμη και είναι πιθανόν να απενεργοποιηθεί.

Η διαδικασία επανενεργοποίησης της υπηρεσίας είναι εφικτή εντός 15 ημερών, για τα προϊόντα shared hosting και reseller hosting και 5 ημερών για τα προϊόντα dedicated hosting, vps και dedicated server. Μετά την πάροδο αυτών, η υπηρεσία αναστέλλεται οριστικά και τα αρχεία του πελάτη διαγράφονται από τους διακομιστές χωρίς να υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα ανάκτησης τους.

Σε περίπτωση που η λειτουργία ενός λογαριασμού έχει ανασταλεί λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου, ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού τάξεως 10% επί του συνολικού προτιμολογίου το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Παρ’ ότι η εταιρεία δεν ακολουθεί τέτοια πολιτική, η επιβάρυνση αυτή μπορεί να προέλθει από τα κέντρα διαχείρισης διακομιστών.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν διαθέτει κανένα ενεργό προϊόν, ο λογαριασμός που διατηρεί στην εταιρεία, καταργείται εντός 15 ημερών.

Ακύρωση υπηρεσιών και εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Αφορά τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting, dedicated hosting, vps και dedicated server.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Η αίτηση ακύρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να γίνει μόνο κατά το διάστημα των πρώτων 10 ημερών από την ημέρα πληρωμής και αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting & dedicated hosting.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για τις υπηρεσίες: vps & dedicated server.

Η εταιρεία εφόσον κρίνει ότι η επιθυμία του πελάτη να διακόψει τη συνεργασία είναι έγκυρη, δεσμεύεται να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Δεν είναι υποχρεωμένη όμως να επιστρέψει οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο έχει κάνει ο πελάτης όπως για αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου, στατικής IP, SSL, πρόσθετες υπηρεσίες, εγκατάσταση και προμήθειες τρίτων. Οποιαδήποτε αθέτηση όρων του συμβολαίου κατά το διάστημα των παραπάνω ημερών από την μεριά του πελάτη, δίνει στην εταιρεία το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων.

Για αγορές που πραγματοποιούνται με εκπτώσεις όπως μέσω (εκπτωτικών κουπονιών & Bundles packs) δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

Τρόποι & Πολιτική πληρωμών

Με την αγορά κάθε νέας υπηρεσίας, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τον κύκλο πληρωμής που επιθυμείτε, για παράδειγμα ανά -μήνα, -τρίμηνο, -εξάμηνο, -ετήσιο, -διετές.

Η εταιρία στο πλαίσιο να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στον πελάτη για τον τρόπο πληρωμής, (είτε αυτή μπορεί να είναι αυτόματα ή χειροκίνητα) το οποίο ορίζετε μέσα από το σύστημα πελατών της εταιρίας, μπορεί να επιλέξει :

 1. Αγορά/Ανανέωση υπηρεσιών (αυτόματα) όταν υπάρχει επαρκές η μερικό υπόλοιπο στο (ηλεκτρονικό πορτοφόλι του πελάτη). Για παράδειγμα Αν μια υπηρεσία κοστίζει 20€ και στην μια περίπτωση ο πελάτης έχει 20€ στο πορτοφόλι του, θα πληρωθεί & θα ανανεωθεί αυτόματα. Αν σε άλλη περίπτωση η υπηρεσία κοστίζει 20€ αλλά έχει στο πορτοφόλι του 10€, τότε θα εκδοθεί αυτόματα προτιμολόγιο 10€ προς πληρωμή. Ο τρόπος αυτός θεωρείται άμεσος όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Το προτιμολόγιο αυτομάτως θα φανεί ως πληρωμένο και η υπηρεσία θα ανανεωθεί.
 2. Αγορά/Ανανέωση υπηρεσιών (αυτόματα ή χειροκίνητα) όταν έχει προσθέσει ο πελάτης κάποια πιστωτική η προπληρωμένη κάρτα. Για παράδειγμα Μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα στο σύστημα μας και να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή είτε αυτόματα αν το επιλέξετε, ή χειροκίνητα με ένα click από την στιγμή που την έχετε αποθηκεύσει. Ο τρόπος αυτός θεωρείται άμεσος και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια αν και εφόσον η σύνδεση για την πληρωμή μέσω (προπληρωμένης/πιστωτικής) κάρτας γίνει με επιτυχία. Το προτιμολόγιο αυτομάτως θα φανεί ως πληρωμένο και η υπηρεσία θα ανανεωθεί.
 3. Ανανέωση των υπηρεσιών μέσω e-Baking σε Πειραιώς, Εθνική, & Alpha Bank. Για παράδειγμα Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή μέσω e-Baking (μεταφορά χρημάτων) σε διαθέσιμους λογαριασμούς τραπέζης που η εταιρία διαθέτει. Ο τρόπος αυτός θεωρείται άμεσος αν και απαιτείτε επαλήθευση της πληρωμής η οποία γίνετε άμεσα.
  Ωστόσο συνιστούμε πληρωμές μέσω e-Baking να γίνονται εντός 24 με 48 ώρες πριν την λήξη.
 4. Ανανέωση των υπηρεσιών μέσω PAYPAL. Για παράδειγμα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω του διαδεδομένου τρόπου της Paypal. Το μόνο που χρειάζεστε είναι έναν επαληθευμένο λογαριασμό paypal. Ο τρόπος αυτός θεωρείτε άμεσος αφού δεν απαιτείτε επαλήθευση και το προτιμολόγιο αυτομάτως θα φανεί ως πληρωμένο.
 5. Ανανέωση των υπηρεσιών με αντικαταβολή στα γραφεία μας. Για παράδειγμα Μπορείτε να μεταβείτε στα γραφεία μας και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των υπηρεσιών σας. Ο τρόπος αυτός θεωρείται άμεσος.

 

Τα προτιμολόγια/υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες με κύκλο πληρωμής μηνιαία, αποστέλλονται 7 ημέρες πριν και 14 ημέρες αντίστοιχα όταν ο κύκλος πληρωμής είναι τρίμηνο, εξάμηνο, ετήσιο ή διετές πριν από την αρχική Ημερομηνία Ενεργοποίησης Λογαριασμού.

Η πληρωμή θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξης πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δικαιούται να καταγγείλει αμέσως αυτή τη συμφωνία για την παράβλεψη του πελάτη να πραγματοποιεί εκπρόθεσμα την πληρωμή των υπηρεσιών του.

Στην περίπτωση των πιστωτικών καρτών και την δυνατότητα να χρεώνονται αυτόματα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η κάρτα που θα προσπαθήσετε να προσθέστε, να είναι σε θέση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κάποιο πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή συνιστούμε η πληρωμή με κάρτα να πραγματοποιείτε τουλάχιστον 48 ώρες πριν την λήξη προθεσμίας. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για να καλύψει τις συναλλαγές του.

Σε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής, θα σταλεί εκ νέου αυτοματοποιημένη υπενθύμιση τιμολογίου.

Είναι ευθύνη του πελάτη να παράσχει εναλλακτικό τρόπο πληρωμής πριν από την ημερομηνία λήξης. Όλες οι καθυστερημένες πληρωμές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναστολή υπηρεσίας.

Για τις υπηρεσίες (dedicated server & virtual private server) Τα τιμολόγια που δεν έχουν καταβληθεί πριν ή κατά την ημερομηνία λήξης θα επιβαρύνονται με καθυστέρηση 5% του συνολικού ποσού που δεν έχει πληρωθεί στο τιμολόγιο.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου που έχει συνάψει με την εταιρεία αλλά και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Η αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου μπορεί να γίνει μόνο κατά το διάστημα των πρώτων 30 ημερών παροχής των υπηρεσιών ξεκινώντας από την ημέρα πληρωμής για τις υπηρεσίες: shared hosting, reseller hosting & dedicated hosting.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για τις υπηρεσίες: vps & dedicated server.

Η εταιρεία εφόσον κρίνει ότι η επιθυμία του πελάτη να διακόψει τη συνεργασία είναι έγκυρη, δεσμεύεται να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Δεν είναι υποχρεωμένη όμως να επιστρέψει οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο έχει κάνει ο πελάτης όπως για αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου, στατικής IP, SSL, πρόσθετες υπηρεσίες, εγκατάσταση και προμήθειες τρίτων. Οποιαδήποτε αθέτηση όρων του συμβολαίου κατά το διάστημα των παραπάνω ημερών από την μεριά του πελάτη, δίνει στην εταιρεία το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων.

Για αγορές που πραγματοποιούνται με εκπτώσεις όπως μέσω (εκπτωτικών κουπονιών & Bundles packs) δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

Περιγραφή υπηρεσιών Hosting

Η υπηρεσία Shared Hosting η αλλιώς (κοινόχρηστη φιλοξενία ιστοσελίδων), είναι παροχή ενός Server που φιλοξενεί εκατοντάδες ιστοσελίδες και εκπέμπουν κυρίως από την ίδια ip.

Όλες οι ιστοσελίδες που βρίσκονται στην υπηρεσία μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ (CPU), την μνήμη (RAM), τον σκληρό δίσκο & το Bandwidth (κίνηση δεδομένων).

Στην εταιρία μας οι κοινόχρηστοι servers αλλά και όλοι οι λογαριασμοί που υπάρχουν σε μια τέτοια υπηρεσία, συνυπάρχουν χωρίς κανένα πρόβλημα με απόλυτη αρμονία και λειτουργικότητα μέσω ειδικών συστημάτων.

Σε μια κοινόχρηστη υπηρεσία (shared hosting) μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ιστοσελίδα και πάσης φύσεως επαγγέλματα.

Η κοινόχρηστη υπηρεσία ενδεχομένως να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), ειδησεογραφικά sites, blogs η forums που η επισκεψημότητα τους είναι αρκετά μεγάλη και ταυτόχρονη.

 

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία shared hosting, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας.

Η υπηρεσία reseller hosting έχει ως σκοπό να δώσει τα εργαλεία στον κάθε επαγγελματία όπως Web Developer/Designer καθώς και σε πάσης φύσεως επαγγελματίες που σχετίζονται με το διαδίκτυο να δημιουργήσουν το δικό τους πελατολόγιο και να ξεκινήσουν να μεταπωλούν τις δικές τους υπηρεσίες βάση τιμολογιακής πολιτικής που ορίζουν.

 

Ο μεταπωλητής πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια/αγορά κάποιου πακέτου οφείλει να γνωρίζει τα εξής :

Η εταιρία διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που βρίσκετε δίπλα σε όλους τους άμεσους η έμμεσους μεταπωλητές με βασική τεχνική τεχνική υποστήριξη 24/7 να συμπεριλαμβάνετε σε όλα τα πακέτα reseller hosting της εταιρίας.

Επίσης έχετε την δυνατότητα να επεκτείνεται την βασική υποστήριξη ενός reseller πακέτου, ενισχύοντας τις παροχές η εταιρία και στον μεταπωλητή αλλά και στους πελάτες των μεταπωλητών.

 

* Τα πιο σημαντικά και κομβικά σημεία μιας επέκτασης για τον μεταπωλητή είναι τα εξής κατόπιν αιτήματος :

 1. Θα υποστηρίξουμε επιπλέον τις υπηρεσίες του μεταπωλητή καθώς και τους πελάτες του αν έχουν απορίες η προβλήματα με τις ιστοσελίδες τους.
 2. Πιθανή επίλυση ενός προβλήματος όταν αυτό αρκείται σε επίπεδο site & server και όχι σε προγραμματιστικό επίπεδο.
 3. Consulting (συμβουλευτικές υπηρεσίες) τόσο για τον (μεταπωλητή) όσο για τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της εταιρίας ώστε να διατηρηθεί η ορθή λειτουργία.
 4. Την επικοινωνία και την υποστήριξη (front-end) την διατηρεί εξολοκλήρου ο μεταπωλητής. Κατ’ επέκταση η εταιρία παρέχει την όποια υποστήριξη στον μεταπωλητή και ο μεταπωλητής στον πελάτη του. Η εταιρία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση απέναντι στους πελάτες των μεταπωλητών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία reseller hosting, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας.

Η εταιρία καινοτομεί δημιουργώντας μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα παροχή φιλοξενίας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό να εξυπηρετήσει και να καταρρίψει τον μύθο των εξόδων που μια επιχείριση πρέπει να διαθέσει για να μεταβεί ενδεχομένως σε έναν ιδιόκτητο server για τους λόγους ότι δεν καλύπτεται από τις παροχές shared hosting, vps η ακόμα και semi-dedicated η οποίες υπηρεσίες δουλεύουν κυρίως με συγκεκριμένους πόρους.

Η υπηρεσία αφορά κυρίως ιστοσελίδες που έχουν μεγάλη επισκεψημότητα ασχέτως με το αντικείμενο επαγγέλματος κάθε ιστοσελίδας. Ξένοιαστε από φόβους όπως διαθέσιμους πόρους η του bandwidth.

Πως δουλεύει: Υπάρχει μια βάση ενός ισχυρού dedicated server, έχετε επιλογή ενός apache ή Nginx server, να γνωρίζετε ξεκάθαρα ότι θα είστε έως 4 λογαριασμοί και δεν πρόκειται για μια υπηρεσία/server που διαθέτει εκατοντάδες λογαριασμούς, έχετε πρόσβαση σε όλους τους διαθέσιμους πόρους (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, δίσκο και χωρίς περιορισμό inodes), ο κάθε λογαριασμός θα διαθέτει “προσωπική ip”, πρόσβαση cPanel, διαχείριση server συμπεριλαμβάνετε από την εταιρία.

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε :

 • Σε ποια περίπτωση μπορεί να έχετε ακόμα και απρόσμενη διακοπή λειτουργίας
 1. Αν δεχτείτε επιθέσεις τύπου “ddos attack” ο λογαριασμός σας θα ανασταλεί προσωρινά.

 

 • Περιπτώσεις που θα ενημερωθείτε πριν η εταιρία προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
 1. Αν η ιστοσελίδα σας για κάποιο λόγο προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση η δυσλειτουργία στον server, θα ενημερωθείτε καθώς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε προσδιορίζοντας ενδεχομένως το πρόβλημα που προκλήθηκε.
 2. Αν από κακή χρήση του CMS, μη ενημερωμένο κώδικα, επεκτάσεις και άλλα λοιπά που μπορεί να προκαλέσουν την παραβίαση της ιστοσελίδας σας και κατ’ επέκταση να ξεκινήσουν από τον λογαριασμό σας να στέλνουν spam emails.

 

Αν η υπηρεσία σαν κίνησε το ενδιαφέρον, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα η ακόμα να δείτε και παραδείγματα για την υπηρεσία dedicated hosting στον παρακάτω σύνδεσμο.
Δείτε την υπηρεσία Dedicated Hosting

Ο Virtual Private Server (VPS) είναι ένας αυτόνομος, εικονικός server που έχει ωστόσο βάση έναν γονικό dedicated server.

Ενα VPS διαφερει αρκετα απο υπηρεσιες οπως shared hosting αφου αποτελει την μεση λυση για να παρεχει στον πελατη την αυτονομια. Εξισου να σημειωσουμε οτι τα VPS ειναι πληρως απομονωμένα μεταξυ τους και δεν σχετιζονται ουτε μπορουν να σχετιστουν στον γονικό server.

Καποια απο τα βασικα σημεια ενος VPS ειναι οτι εχετε Shell access (root) στον λογαριασμο σας και οι αδειες ενος control panel οπως (cPanel & Plesk) ειναι φθηνοτερες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία VPS Hosting, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας.

Αποκλειστική και μοναδική υπηρεσία φιλοξενίας μέσω ενός μισθωμένου ιδιοκτήτου πλέον server.

Ο κάθε πελάτης και βάση αναγκών που έχει η ιστοσελίδα του, μπορεί να επωφεληθεί μέσω της μίσθωσης ενός dedicated server και όλες της δυνατότητες που μπορεί να του προσφέρει στο έπακρο.

Ο dedicated server δεν μοιράζεται ούτε φιλοξενεί άλλες σελίδες πέραν αυτόν που ο ιδιοκτήτης/πελάτης του server διαθέτει. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ένας dedicated server προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο και μπορείτε να τον διαμορφώσετε όπως θέλετε.

Όλοι οι dedicated servers της εταιρίας διανέμονται “Unmanagement” χωρίς διαχείριση. Ως εκ τούτου μετά απο την αγορά ενός dedicated server ο πελάτης γνωρίζει τους τρόπους για να ξεκινήσει έναν server όπως εγκατάσταση, τροποποίηση, βελτιστοποίηση, ασφάλεια κλπ

Η εταιρία μας παρέχει ειδικά πακέτα είτε για την διαχείριση ενός server με πάγια συνδρομή / μήνα η ακόμα και εργασίες “one time” όπως εγκαταστάσεις, βελτιστοποιήσεις, ασφάλεια, η ότι ο πελάτης έχει ανάγκη και γίνει με γραπτό αίτημα προς στην εταιρία.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι όροι χρήσης που θέτει η εταιρία συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες.

Η κατανόηση, αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους χρήσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και δρομολόγηση οποιασδήποτε συνεργασίας του πελάτη με τη εταιρία. Η αποδοχή των όρων χρήσης από τον πελάτη δηλώνεται και πιστοποιείται κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του στην ιστοσελίδα της εταιρίας, με την επιλογή ειδικού πεδίου (tick button), το οποίο έχει ισχύ υπογραφής.